Gebruik van verzamelde gegevens

 

Verwerking van persoonsgegevens

BolwerkWeekers acht de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. BolwerkWeekers respecteert daarom uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u, via de website, per e-mail of op andere manieren, aan BolwerkWeekers verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Europese Privacy verordening (de Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG”) wordt behandeld.

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt worden deze alleen gebruikt om de betreffende dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van BolwerkWeekers of die van een derde partij zodat wij u in het vervolg gericht kunnen benaderen. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Persoonsgegevens die u aan ons geeft

Wanneer u offerte aanvraag, e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk de werkzaamheden voor uw projecten uit te kunnen voeren, vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Mochten we in de toekomst brochures, e-mail, nieuwsbrieven of andere commerciële boodschappen naar u willen versturen, dan zullen wij dit uiteraard alleen doen als u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.
Ten behoeve van de beveiliging en optimalisering van de website worden IP-adressen vastgelegd.

 

Gebruik van verzamelde gegevens

Klanten
Indien u van onze diensten gebruik maakt of wil maken, hebben we de volgende gegevens nodig om onze werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren:+

 • NAW gegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens

Sollicitaties
Indien u wilt reageren op een vacature of een open sollicitatie wil sturen, hebben we de volgende gegevens nodig om te bepalen of u in aanmerking komt of om u op de hoogte te houden:

 • NAW gegevens
 • E-mail adres
 • CV
 • Motivatiebrief

 

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van een overeenkomst
 • Beveiliging en optimalisering van de website (bijv. voor het vastleggen van IP-adressen)
 • Sollicitaties
 • Uitbrengen van aanbiedingen

BolwerkWeekers verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag:

1. Toestemming van de betrokkene(n)

De gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming van personen.

Rechtsgeldige toestemming voldoet aan de volgende eisen:

 • Vrijelijk gegeven: niemand wordt onder druk zetten om toestemming te geven.
 • Ondubbelzinnig: er is sprake van een duidelijke actieve handeling.
 • Geïnformeerd: mensen zijn geïnformeerd over:

1. de identiteit van de organisatie;
2. het doel van elke verwerking waarvoor je toestemming vraagt;
3. welke persoonsgegevens je verzamelt en gebruikt;
4. het recht dat zij hebben om de toestemming weer in te trekken.

2. De gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Voor de verwerking van de overeenkomst voor de opdracht is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk.

3. De gegevensverwerking noodzakelijk voor nakomen van een wettelijke verplichting

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Bewaartermijn

BolwerkWeekers zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Uitvoeren van een overeenkomst, na gereed komen: zeven jaar.
 • Vastleggen van IP-adressen: zes maanden.
 • Uitbrengen van aanbiedingen: twee jaar;
 • Sollicitaties: vier weken.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt BolwerkWeekers zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U heeft verschillende rechten ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn. Als je een recht uitoefent met betrekking tot uw gegevens, verwerken wij uw verzoek altijd binnen de wettelijke termijn.

 

Recht op informatie

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u hebben. U kunt dat aanvragen door contact met ons op te nemen via de aan onderzijde van deze verklaring vermelde contactgegevens.

 

Recht op correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

 

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

 

Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact opnemen via de aan onderzijde van deze verklaring vermelde contactgegevens.

 

Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

 

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact met ons op. Tot slot heeft u het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging

BolwerkWeekers neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

 

Vertrouwelijk

In de arbeidsovereenkomst van al onze medewerkers is een geheimhoudingsverklaring opgenomen. Zij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag in voorkomende gevallen uw gegevens verwerken.

 

IP-adres

In het kader van uw bezoek aan onze website wordt onder andere het IP-adres van de door u gebruikte computer opgeslagen voor maximaal 6 maanden. De IP-adressen worden door ons alleen gebruikt om bezoekersaantallen en reacties te registreren.

 

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies om de doeltreffendheid van de website te onderzoeken. Cookies zijn tekstbestandjes die op u PC, tablet of smartphone worden geïnstalleerd. Wij maken alleen gebruik van analytische cookies (First Party Cookies). Dat zijn cookies die worden geplaatst door de website zelf, en niet door derde partijen. Alle cookies worden na maximaal twee jaar verwijderd uit onze database.

Analytische cookies (First party cookie)

Met deze cookies kunnen wij de statistieken van onze website bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan bezoekersaantallen, het tijdstip waarop de site wordt bezocht en de gebruikte browser(s).

 

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. BolwerkWeekers kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden, die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

 

Vragen

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

BolwerkWeekers
Zeilbergsestraat 43
5751 LH Deurne
0493-315438
info@bolwerkweekers.nl